Een mooie leefomgeving en natuur

Ook Beek moet het stellen met de enige planeet die wij hebben. Ook Beek heeft een rol in de gezamenlijke inspanning om de aarde te bewaren voor het nageslacht. Energietransitie en verminderen van de uitstoot van CO2 staan hierbij centraal en ook Beek zal daaraan zijn – bescheiden – bijdrage moeten leveren. Ook wij mogen niet voorbijgaan aan de wereldproblemen. Daarom wil Progressief Beek de natuur zo inrichten dat die bijdraagt aan het tegengaan van vervuiling, klimaatopwarming en verder verlies van biodiversiteit.

 

Progressief Beek wil dat gemeente en burger samen maatregelen nemen om de natuurlijke omgeving te verfraaien en een bijdrage te leveren aan de wereldproblemen.

 

  1. Er moeten meer bomen komen, zowel buiten als binnen de bebouwde kom. Kappen van bomen alleen als het echt nodig is. Er komt een beheersplan voor een rijk bomenbestand: bestaande bomen blijven behouden en op daarvoor geschikte plaatsen worden nieuwe aangeplant. De keuze valt daarbij op soorten die passen in de natuurlijke omgeving.
  2. De groenstroken die de gemeente heeft verworven tijdens ruilverkavelingen en daarvoor geschikte andere percelen worden ingezaaid met bloemrijke kruiden en beplant met heesters en bomen. Hierdoor krijgen insecten en vogels kansen en fungeren de stroken als betrouwbare afwatering bij stortbuien
  3. Het buitengebied wordt waardevoller als de biodiversiteit wordt verbeterd en door de aanleg van ecologische verbindingsstroken langs wandelroutes.
  4. Het gebruik van insecticiden en van het herbicide of bestrijdingsmiddel glyfosaat, dat schadelijk is voor de volksgezondheid, wordt verboden.
  5. Natuurprojecten verdienen een aansprekend symbool. De patrijs was een kenmerkende vogel van het boerenland. Hij is in Beek verdwenen, maar hij kan terugkeren bij een goed beheer van het buitengebied. Een gemeentebestuur met Progressief Beek brengt binnen vier jaar de patrijs terug in Beek.
  6. De overheid is niet alleen verantwoordelijk voor de natuurlijke omgeving. De gemeente stimuleert mensen en buurten om een aandeel te nemen in het beheer van de natuur in de eigen omgeving.
  7. De gemeente stimuleert inwoners om regenwater af te koppelen van het riool.
  8. Zelf zal de gemeente op zoveel mogelijk plaatsen de verharding verwijderen en vervangen door groen.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.