Voorbeschouwing Raad Juli (Deel 1)

De gemeenteraad. U verkiest de raad elke vier jaar maar waar vergaderen ze nu precies over? Aangezien niet iedereen tijd heeft om de vergadering bij te wonen maken we het u makkelijk door elke maand met een voorbeschouwing op de Raad te komen. Na de vergadering komen we hierop terug en leggen ons standpunt over verschillende kwesties uit.

Deze keer in dubbeldikke editie, gezien de agenda nogal lijvig is deze keer. Vandaag deel 1, deel 2 verschijnt maandag a.s.

Op de agenda van de maand juli:

– Vaststellen bestemmingsplan ‘Corio Glana Beek 2014’

Het waterschap Roer en Overmaas is voornemens om de Geleenbeek terug te brengen naar haar oude meanderende vorm, gezien deze nabij Sint Jansgeleen een klein deel over het grondgebied van de gemeente stroomt moet de raad een besluit nemen.

– Vaststellen bestemmingsplan ‘Gezondheidscentrum Beek’

In de oude Mavo, gelegen aan de Dr. Beckersstraat en Labouréstraat in Beek, willen zich twee huisartsen en een apotheek gaan vestigen. Gezien dit een andere bestemming is dan de huidige voor het leegstaande pand dient de raad het nieuwe bestemmingsplan goed te keuren.

– Vaststellen transformatieplan Sociaal Domein gemeente Beek

Sinds 1 januari dit jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor enkele zorgtaken, namelijk de jeugdzorg, ouderenzorg en de beleidsterreinen betreffende arbeidsparticipatie. De gemeenten in Zuid-Limburg zien 2015 vooral als een transitiejaar waar de zorgtaken zorgvuldig overgenomen moeten worden. Op de wat langere termijn dient de eigen invulling van deze taken meer op de voorgrond te treden, het voorliggende transformatieplan is daar een kader voor.

– Aanpassing Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Beek 2014

Dit agendapunt betreft niet het vervoer van schoolkinderen van Beek naar de verhuisde openbare basisschool in Genhout, maar een aanpassing op de bepaalde verordening. De wet omtrent het vervoer van leerlingen met een beperking is aangepast en verduidelijkt, daarom moet deze op gemeenteniveau ook gewijzigd worden.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.