Charles Willems over het Treasurybeleid

Tijdens de afgelopen raadsvergadering werd uitgebreid stilgestaan bij het treasurybeleid zoals dat door de gemeente gevoerd wordt. De aanleiding voor de bijstelling van het treasurystatuut ligt in veranderde wetgeving. Met name de wet Houdbaarheid OverheidsFinancien (wet Hof) en het zogenaamde schatkistbankieren. Deze wetgeving houdt in dat een gemeente die veel vermogen heeft beperkingen krijgt opgelegd met betrekking tot het beheer ervan. Anderzijds wil de gemeente zelf dat geld kunnen inzetten voor maatschappelijk renderende investeringen. 

Vanuit Progressief Beek hebben wij het streven om als ondernemende gemeente te kunnen investeren in ons verkiezingsprogramma vastgelegd. De financiële positie van de gemeente is goed te noemen. De middelen die we hebben de z.g. Essentgelden, worden met een goed rendement beheerd. Toch onderschrijven wij ook de noodzaak om de uitgangspunten goed in een treasurynotitie vast te leggen.

Hoofdvragen in de Raad zijn: Waar ligt de bevoegdheid van het college en waar ligt die van de Raad? En wanneer mogen middelen van de overheid worden ingezet voor “commerciële activiteiten met winstoogmerk”? Er blijkt een groot verschil te bestaan tussen de coalitiepartijen BBB-NDB en PB aan de ene kant en CDA, SBB en VVD aan de andere kant. De discussie werd afgerond met als resultaat het aannemen van het collegevoorstel. De oppositie stemde tegen. Hierbij moet vermeld worden dat er wel twijfel is gerezen of de raad met dit onderwerp wel recht van spreken heeft.

Volgens de gemeentewet is treasurybeleid een bevoegdheid van het college van B&W. Als je dat strikt juridisch leest, ik word voorzichtig zoals u merkt, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat het Raadsbesluit vernietigd moet worden vanwege haar onrechtmatigheid. Het college zal dan in haar eigen wijsheid een nieuwe notitie moeten vaststellen en dan zonder dat de Raad daarbij een rol krijgt in de besluitvorming. Het gekke van die situatie is dat de raad de verbetering van haar informatiepositie gaat verliezen. Zo raar kan het lopen in de lokale politiek.

Wat PB betreft blijft het er natuurlijk om gaan dat op een goede manier gehandeld wordt met de publieke middelen die we hebben. Het huidige treasurystatuut gaf ons in samenhang met de werkwijze van het college het benodigde vertrouwen. Dat houden is belangrijk voor de uitvoering van al onze ambities.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.