In derde termijn: Jaarrekening 2015

In deze vergadering eindelijk gelegenheid om het resultaat van 2015 met elkaar te bespreken. Een bewogen jaar zoveel is zeker. Met voor alle betrokkenen een wel erg verrassend financieel resultaat. Een jaar met een fors positief saldo af te sluiten terwijl je eigenlijk een tekort had verwacht is een aardige opsteker. Maar je moet dan wel weten hoe dat zo gekomen is. En daar wringt de schoen. Niet alleen is de accountant nog bezig met de controle, maar de analyse hoe het zo gekomen is moet nog worden voltooid.

Belangrijkste onderdeel van dat jaar is natuurlijk de invoering van de decentralisaties in het sociale domein. En hoe die verlopen zijn kunnen we eigenlijk nog niet goed vaststellen. In 2015 is met vereende kracht gewerkt aan de voorbereiding van de transformatie. In september 2016 zou dat traject echt van start kunnen gaan. Maar een uitspraak van de centrale raad van beroep zou wel eens verstrekkende roet in het eten kunnen gooien. Het idee om de arrangementen zo vorm te geven als de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek van plan zijn lijkt het niet te kunnen halen.

Voor PB aanleiding om nogmaals de discussie te voeren over een andere opzet. In concreto stellen wij voor om af te zien van individuele dossiers te behandelen op gemeentelijk niveau maar te gaan werken aan wat heet “populatiebekostiging”. Dat vergt een nauwe afstemming met de organisaties in het veld en zou wat ons betreft ook uitstekend aansluiten bij het in Beek nagestreefde kernenbeleid. Uit de discussie bleek dat de Beekse politiek daar (nog) niet aan toe is. Maar met een rechterlijke uitspraak met verregaande gevolgen zou dat toch wel eens de oplossing kunnen zijn. Wordt vervolgd, zeker als we de formele goedkeuring mogen geven aan deze jaarrekening.

Het overschot dat in 2015 is behaald komt in zeer sterke mate door minder uitgaven in het sociaal domein. Onze stellingname daarbij is dat zorggeld geld voor de zorg moet blijven. Dat principe wordt door de raad ondersteund. Daarbij is ook uitgesproken dat de inzet vooral gericht moet zijn op innovatie zodat we ook op termijn met onze middelen aan de zorgdraag van de burger kunnen voldoen. Met een voortgaande vergrijzing in het verschiet een echte noodzaak tot innovatie.

 

Charles Willems,

Fractievoorzitter

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.