derde termijn: Raad Oktober (deel 2)

ij dezen, het vervolg van onze derde termijn:

Daarna was het de beurt aan de Nota Gezondheidsbeleid GGD. Daarin staat eigenlijk precies wat wij als Progressief Beek al jaren zeggen. Wijkteams, ruimte voor professionals en een andere, positievere benadering van het begrip gezondheid.

Aangegeven werd dat er drie programmalijnen zijn omdat er per doelgroep andere samenwerkingspartners zijn. Als het beleid goed uitgevoerd wordt, dan zijn alle samenwerkingspartners binnen de wijk te vinden. Wij zien hierbij graag dat de wijkteams zoveel mogelijk zelfsturend zijn en er derhalve een bescheiden plaats is voor ambtelijke indicatie op individueel niveau. Daarbij vinden we dat de groepen jeugd en kwetsbare personen als een geheel betracht moeten worden, zodat er een synergievoordeel te behalen valt door de overleggen over alle doelgroepen gezamenlijk te voeren.

In de nog op te stellen beleidsnota Sociaal Domein, die op de GGD nota volgt moet ingezet worden op verbetering van de gezondheid en gewerkt worden aan een gezonde leefomgeving; thuis, op school, op de sportclub, op het werk. Alleen dan kan deze Nota Gezondheidsbeleid meer worden dan het ambtelijk stuk papier wat het nu is. De portefeuillehouder neemt onze vragen en opmerkingen mee bij het opstellen van beleid.

Als laatste onderwerp kwam de 3e Bestuursrapportage aan bod. Met dit financiële stuk verantwoord het college de uitvoering van het lopende begrotingsjaar 2016 en rapporteert over de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Met nog enkele maanden in dit jaar te gaan lopen we ruim een half miljoen achter op begroting. Dit heeft met name te maken met twee onvoorziene ontwikkelen: de BTW rioolinvestering en het Individueel Keuze Budget. Het college verwacht dit tekort op te vangen met incidentele meevallers uit 2015 en deels 2016.

Onze fractie sprak haar zorgen uit over de financiële analyse van het Sociaal Domein en het ontbreken van de onderbouwing hiervan. Wethouder Van Es was zichtbaar gefrustreerd over het feit dat onze fractie hier opnieuw een punt van maakte. Onnodige frustratie als het ons wordt gevraagd, want we zijn samen verantwoordelijk voor een van de grootste dossiers in de historie van de Beekse politiek. En juist van dat dossier ontbreken de financiële gegevens van 2015 en 2016.

Dit zorgde eerder dit jaar al voor een verrassend inzicht dat een begrote post van vier ton ‘niet nodig’ leek te zijn. Progressief Beek stemde wel in met de Bestuursrapportage, ansich geen verkeerd stuk, maar we werden gedwongen om vanwege het ontbreken van financiële gegevens over het sociaal domein een stemverklaring af te geven en onze zorgen uit te spreken. Een bitter eind van deze raadsvergadering waar niemand blij van wordt.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.