In derde termijn: Jaarrekening 2017 en Berap 2018

In deze vergadering stonden de jaarrekening 2017 en de eerste Berap (Bestuursrapportage) van 2018 op de agenda. Zoals te doen gebruikelijk wordt het overleg gestart met de grootste fracties als eerste. Bij BBB/NDB staan de lovende woorden voorop. Vervolgens bij het CDA daarnaast toch ook een aantal kritische kanttekeningen met als slotsom een verwijzing naar de gevolgen van de krimp met een noodzaak tot een cultuuromslag bij de gemeentelijke organisatie. Vanuit Progressief Beek staan we stil bij onderwerpen als jeugdzorg (zorg dat we snel weten wat er werkelijk speelt), De BMV oftewel “houd de budgettaire randvoorwaarden in de gaten” en spraken we over de financiële gang van zaken (geen financiële trucs toepassen om de begroting sluitend te krijgen maar zet de tering naar de nering) Vanuit De VVD wordt een pleidooi gehouden voor het verminderen van de gemeentelijke regelgeving terwijl SBB het als vanouds heeft over de rioolinvesteringen.

Vanuit het college wordt benadrukt dat het van groot belang is om de gevolgen van de krimp en de oplopende tekorten van het sociaal domein op een evenwichtige manier tegemoet te treden. Men wil toewerken naar een door de volledige raad goed te keuren bestuursakkoord. Daar praten we volgende week over. In de discussie met de wethouder van Es over de weinig inzichtelijke ontwikkelingen met betrekking tot het jeugdbeleid werd vanuit PB – en ditmaal met steun vanuit het CDA – gepleit voor een goed onderzoek door de rekenkamer naar de feitelijke procesgang. Een getrouw beeld van de processen en hun financiële gevolgen ontbreekt nu. Door dat nader te onderzoeken moet er een grotere voorspelbaarheid van de geboekte resultaten kunnen komen. Vanuit PB werd vervolgens nog stilgestaan bij de te hanteren kaders zoals die bij aanbestedingen gelden. Vanwege de huidige hausse in de bouw lopen we het risico dat een prijsopdrijving plaats vindt. Vandaar dat wij een pleidooi houden voor een strikte hantering van de kaders die door de raad worden vastgesteld bij de kredietvotering. Ook hier moet gaan gelden dat de tering naar de nering wordt gezet.

Aan het eind van de bespreking is nog stilgestaan bij de sterk vertraagde uitvoering van de vernieuwing in de burgemeester Janssenstraat als onderdeel van het centrumplan. PB heeft daar reeds schriftelijke vragen over gesteld die nog moeten worden beantwoord. De fractie van de VVD was uit op het organiseren van een compensatieregelingen voor de lokale ondernemers. Hen staat inderdaad het water na aan de lippen. Een compensatieregeling treffen vanuit de gemeente heeft verstrekkende gevolgen die in de hitte van het debat niet konden worden overzien. De voltallige raad gaat zoeken naar realiseerbare mogelijkheden. Want dat het uitstel in de bouw schadelijke gevolgen heeft voor de omzet betwijfeld inmiddels niemand. Wel een trieste constatering gezien de ruime voorbereidingstijd die met dit project reeds is genomen. Dat roept om een goede evaluatie van de voorbereiding en de contractafspraken die zijn gemaakt.

Fractie Progressief Beek

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.