In derde termijn: Zonneweiden – Gemiste kans op draagvlak bij bewoners

Met nog veel onduidelijkheden gingen wij de raadszaal in, en met nog grotere vraagtekens verlieten wij deze twee uur later. Ondanks dat er maar één agendapunt besproken werd gisteravond vielen er genoeg vragen te stellen over het voorbereidend krediet voor de Zonneweiden Aviation Valley. Uiteraard was dit in de commissievergadering ook al gebeurd, maar zonder veel resultaat. Een toegezonden naschrift beantwoordde enkele algemene vragen, maar de meest prangende bleven.

Daarom ook dat wij, samen met andere fracties, een 1e termijn voordroegen die specifieker was dan normaal. Onvrede over het gebrek aan toelichting werd van meet af aan duidelijk gemaakt, gevolgd door vragen over de werking van de subsidieregeling, de financiering, aanbesteding en rendement van de zonneweides zelf, maar vooral de burger en zijn aandeel. Ter verbetering van het voorstel dienden we dan ook een motie in gericht op het mogelijk maken van burgerparticipatie in dit project.

Burgerparticipatie in de zonneweides (particulier dan wel verenigd) werd in het voorstel en de latere toelichting met enige klem buiten de deur gehouden, het college was van mening dat de gemeente de regie zou moeten voeren. Een zonneweide is mooi voor de klimaatdoelen, en een subsidie leuk voor degenen die hem kennen en weten te gebruiken, maar zonder een direct aandeel van de burger blijft de zonneweide slechts een project van hectares en megawatts. Wat ook werd aangehaald is dat de gemeente zelf geen energiemaatschappij mag zijn, op vragen wie de energie dan ging verkopen kon de wethouder geen antwoord geven.

De beantwoording van de in eerste termijn wekte frustratie op. De portefeuillehouder gaf simpelweg geen antwoord. De raad mocht het doen met de notie dat dit project voortvloeit uit het klimaatbeleidsplan en dat de portefeuillehouder graag met de gemeenteraad de rol van gemeente en burger wou uitwerken in een raadswerkgroep. Op de directe vraag waar het idee voor een werkgroep vandaan kwam, ze stond immers niet in het originele voorstel en enkel in het toegezonden naschrift, bleef de portefeuillehouder zelfs na herhaaldelijk aandringen het antwoord schuldig.

Reden voor meerdere fracties om een schorsing aan te vragen. De behandeling in de commissievergadering was zwak, de tussentijdse toelichting vreemd en nu in de raad werd er wederom geen openheid van zaken gegeven. De portefeuillehouder leek de mening toegedaan dat het voorbereidend krediet van €70.000 er was om het idee uit te werken. Dat terwijl wij, en andere fracties met ons, toch graag een visie zagen voordat er lukraak op onderzoek werd uitgegaan. Ook herhaaldelijke pleidooien om de raadswerkgroep, net als de werkgroep voor vernieuwend vergaderen, een voorstel te laten uitwerken voordat er verdere actie werd ondernomen leek gericht op dovemansoren.

Nadat de vergadering was hervat probeerden wij de portefeuillehouder zover te krijgen om het voorstel in te trekken, iets waar de VVD-fractie ook om vroeg. Hoe konden wij het verkopen dat €70.000 werd gereserveerd voor een onderzoek zonder duidelijke koers? En dat nog wel in een tijd waarin de gemeente het financieel moeilijk heeft. Dat alles was misschien nog niet zo erg geweest, ware het niet dat vragen niet werden beantwoord. Wij voelden ons gepasseerd en het College leek hun koers coute que coute door te willen zetten.

De reactie van de portefeuillehouder in tweede termijn was wellicht nog nietszeggender dan de eerste. In drie zinnen was het verhaal afgedaan, de gelden waren er voor de voorbereiding en die gaan wij uitvoeren met u in de werkgroep, maakt u zich zo druk om? Richting de stemming namen de coalitiefracties het woord om hun standpunt toe te lichten. Ineens kwam de tijdsdruk om de hoek kijken, we moesten maar snel realiseren om het klimaat of de provincie tevreden te houden. Zo sloten zij de rijen. Bent u bekend met haastige spoed? Het lijkt ons een slechte raadgever. Wij zien graag een zonneweide die meer dan de som der delen is, en waar Beek trots op kan zijn in plaats er de schouders voor op te halen. Helaas was deze mening geen meerderheid toebedeeld, werd de motie verworpen en eindigde de stemming in 9 tegen 7. Een gemiste kans duidelijk te maken dat energietransitie ons allen aangaat en daarom samen met de burgers van Beek uitgevoerd kan worden.

Fractie Progressief Beek

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.