In derde termijn (2): Participatiebedrijf / Vixia

Belangrijk onderdeel in deze vergadering vormt de besluitvorming overdekt inrichting van het Participatiebeleid. Dat wordt al geruime tijd uitgevoerd in samenwerking met de overige gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Vandaar ook dat eenzelfde voorstel in de vier raden wordt behandeld. Vanuit betrokkenheid in het voortraject via een regionale raadswerkgroep is bijgedragen aan de inhoudelijke discussie. Bij de behandeling in de raad nu ligt het zwaartepunt op het te nemen besluit. De richting is gegeven.

Progressief Beek ondersteunt te gemaakte keuzen. We hebben wel aandacht gevraagd voor het feit dat economisch beleid eigenlijk gericht moet zijn op de regio Zuid-Limburg. Daartoe hadden we ook een motie voorbereid. Maar door de vrees geuit vanuit de zijde van de wethouder dat een dergelijke verbreding nu enkel vertragend zou werken, hebben we deze nu niet doorgezet. Er ontbreekt nu het draagvlak voor. Wij hebben dat betreurd maar een verworpen motie had op dit punt niets toegevoegd.

Het onderwerp Vixia / Participatiebedrijf komt in de komende periode nog regelmatig terug. De verbetering van het proces van Vixia, een goede begeleiding van “mens naar werk” zal veel aandacht vragen. Ook hoe je bestuurlijk daarmee omgaat vanuit het perspectief van de raad en de portefeuillehouders zal nog de nodige aandacht vragen. En dan hebben we het nu enkel over de principes gehad. De centen discussie volgt dit najaar. Voor alle betrokkenen geen fijne periode die gepaard gaat met de nodige onzekerheid. Die kunnen wegnemen, door het bieden van een toekomstperspectief dat de gelegenheid biedt om mee te doen, daar blijft het ons in deze discussie toch om gaan.

 

Charles Willems

Fractievoorzitter Progressief Beek

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.