In derde termijn: Raad Maart

Tijdens deze vergadering stond er uiteindelijk slechts een te bespreken stuk op de agenda. De overigen waren reeds in de commissievergaderingen adequaat afgehandeld en komenden nu ter besluitvorming afgehamerd worden. Niet dat er zoveel aan de orde is gesteld, maar dat is zo aan het begin van het jaar niet ongebruikelijk.

 

Het enige onderwerp ter bespreking werd gevormd door de Haamen. Niet de eerste keer deze periode. De nieuwe coalitie wil de Haamen 2.0 het licht doen zien. Wat dat moge worden blijft nog in nevelen gehuld. Eerst is er een voorbereidingskrediet nodig. Dat gaat ten koste van het totaal nog beschikbare budget. En daarmee zullen de plannen van het binnengedeelte van de Haamen gerealiseerd moeten worden. Die plannen zijn gericht op het ondersteunen van dagactiviteiten zodat de bezettingsgraad toe kan nemen en zo een gezonde exploitatie geregeld kan worden.

 

Vanuit Progressief Beek had Stan Nijsten een aantal vragen gericht op de financiële realisatie en de noodzaak van deze investering. Ook ging hij in op het belang van het nu reeds ontwikkelen van initiatieven voor een goede exploitatie. Ook andere partijen hintten daarop. Voor het CDA was dit aanleiding om vlak voor de vergadering een motie ter medeondertekening aan te bieden. Daarin wordt gevraagd om bij het ontwikkelen van exploitatievoorstellen de provinciale subsidiëring niet te vergeten. De Haamen is immers niet een Beekse aangelegenheid maar wordt met regionale en provinciale financiering gerealiseerd. De motie werd door alle partijen gesteund. Zij gaf immers aan wat reeds staand beleid is en derhalve reageerde de wethouder dan ook met instemming op deze herbevestiging van de steun voor deze voorziening voor aangepast sporten.

 

In de rondvraag vroeg Dany Pirson nog aandacht voor de ontwikkeling rondom de groeve Spaubeek. Gebleken is dat de bewoners zich immers niet verbonden voelen met de aanpassing van het convenant. Zijn oproep aan de wethouder is erop gericht om vooral het contact met de bewoners aan te houden en zorg te dragen voor een verbetering van het draagvlak voor het thans vigerende beleid. De wethouder reageert met de stellingname dat de gemeente er tot nu toe alles aan gedaan heeft om binnen het kader van het convenant contact en informatie naar de burgers toe te delen.

 

Maar het convenant is nog niet geldig, al is het in eerste instantie in 2014 opgesteld en uitonderhandeld maar nooit getekend. Nu dat wel is gebeurd loopt er nog de mogelijkheid tot het indienen van bezwaarschriften. En daar wordt gebruik van gemaakt. Pas na afronding van deze procedure heeft de gemeente en de RUD de instrumenten om een goede handhaving te realiseren. Aangezien er volgens het huishoudelijk reglement geen discussie mag volgen tijdens het vragenuurtje moest Dany Pirson het hierbij laten, al was hij en zijn meerdere bewoners niet tevreden over de gang van zaken. Dit onderwerp komt vast nog vaker terg in de Beekse Raad.

 

Fractie Progressief Beek

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.