In derde termijn: Productief Beek (deel 2)

ls laatste hoofdmoot stond een heel pakket aan beleidsnota’s met betrekking tot het sociaal domein op de agenda. Het wasoorspronkelijk de bedoeling om in 2016 te werken aan een geïntegreerde visie met betrekking tot de WMO, het jeugdbeleid en het participatiebeleid. Aan het eind blijkt dat dit nadrukkelijk niet is gelukt. Nou is het ook een zeer complex terrein met vele spelers en nog meer meningen. En dan moet je als eerstverantwoordelijke een duidelijke visie hebben wil je die stap vooruit kunnen maken.

 

Vanuit Progressief Beek hebben we andermaal getracht dit college te prikkelen om ze tot de ontwikkeling van een dergelijke visie te brengen. Maar ook nu weer blijkt dat de coalitiepartijen elkaar hebben veroordeeld tot het maken van een pas op de plaats. Vanuit onzekerheid worden alle lijntjes aangetrokken. Er wordt geïnvesteerd in het zelf uitvoeren van de indicatiestelling en het organiseren van de complexe schuld hulp verlening. Geconstateerd wordt dat de verantwoordingsdrift toeneemt zonder dat het college de mogelijkheden zoekt om daar een eind aan te maken. En dat terwijl de gemeente bij de decentralisatie juist nieuwe bevoegdheden heeft gekregen die daar een eind aan zouden kunnen maken.

Vandaar dat wij in onze bijdrage het niet gelaten hebben bij het constateren van de verschillen, maar wederom via het geven van voorbeelden heeft Progressief Beek aangegeven hoe het anders zou kunnen. Door het omarmen van een initiatief als “Neerbeek samen sterker” zoals dat vanuit de praktijk door betrokkenen is ontwikkeld. Of door een initiatief te starten richting de vormgeving van een pilot met het basisinkomen. Maar nee, die ideeën vinden voorlopig geen steun. Charles Willems sloot zijn bijdrage aan het debat dan ook af met de constatering dat daar pas ruimte voor zal ontstaanals de kiezer in Beek een andere politieke constellatie mogelijk maakt.

Wethouder van Es hield zijn bijdrage daarna maar kort. De coalitiepartijen ondersteunen het beleid, waarvoor dank en ja we verschillen met de oppositie. En omdat je als bestuurder altijd in gesprek moet blijven wil hij best wel eens praten over de ideeën rondom het basisinkomen. Bent u, lezer, met PB ook benieuwdof en zo ja wanneer dat echt gaat gebeuren? De tijd zal het leren.

Nog een klein staartje in het debat was gericht op de bestuurlijke samenwerking in de regio. In de Westelijke Mijnstreek wordt gewerkt aan de inrichting van een nieuw participatiebedrijf. Daarbinnen zou het verlieslijdende Vixia moeten opgaan met de ambtelijke afdelingen werk. Zo hebben de raden in Juli de opdracht verstrekt aan de colleges van B&W in de Westelijke Mijnstreek. Eind december zou besluitvorming moeten plaatsvinden. Op 10 december ligt er nog geen besluit voor.

Wel wordt vanuit onze centrumgemeente Sittard-Geleen driftig meegedaan met de discussie rondom de bestuurlijke schaalvergroting. Dat zou pas echt bijdragen aan de vergroting van de bestuurlijke effectiviteit. Om echt beleid te kunnen maken maken zou een grotere gemeente nodig zijn. Vanuit Progressief Beek nam Charles Willems die situatie nog maar eens aan om duidelijk te maken waar we staan. Zeker op het gebied van economie en arbeidsparticipatie is de regio Westelijke mijnstreek niet passend.

Herindelingen heeft voor die beleidsterreinen alleen zin als ze de gemeenten in Zuid Limburg verenigen. Dan pas ontstaat de bestuurlijke meerwaarde. En als dat niet mogelijk is doen wij er goed aan om de bestuurlijke autonomie te handhaven. Dat is vooralsnog de beste manier om onze burgers te dienen.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.