n derde termijn: Raad Mei

Deze raadsvergadering wordt gekenmerkt door een veelheid van onderwerpen die de revue passeerden. Als startpunt het besluit over het investeringskrediet Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek. Tijdens de voorbereiding hiervan zijn door de lokale werkgroep een groot aantal initiatieven genomen om het draagvlak achter deze voorziening te organiseren. Allerwegen wordt geconstateerd dat hier een unieke mogelijkheid aanwezig is om nu een echte stap vooruit te zetten in de bundeling van de gemeenschappelijke krachten in Spaubeek. Maurice Weusten sprak zijn waardering uit voor de activiteiten van de werkgroep. Hij hoopte tevens dat de bewoners bij de verdere ontwikkeling van dit plan nadrukkelijk actief blijven. De afwegingen die nu gemaakt moeten worden kunnen allen slagen als de betrokkenheid vanuit de diverse geledingen opgevolgd wordt.

 

Vervolgens is gesproken over de aanschaf van PV installatie (zonnepanelen) op drie gemeentelijke gebouwen (Gemeentehuis, Sporthal, Bedrijfsgebouw de Haamen). Bij dit agendapunt werd door Charles Willems ook de eerder als hamerstuk besloten onderwerpen “klimaatbeleidsplan” en onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen betrokken. Want er moest toch een duidelijke link tussen deze drie initiatieven zijn. Maar uit de ontwikkeling van het onderhavige voorstel is een dergelijk inhoudelijk verband niet gelegd. En dat is meer dan jammer. Bij de omvorming van beleid van theorie naar praktijk mag het niet alleen gaan om het het verzamelen van energie via zonnepanelen maar moet het ook gaan om een duurzaam gebruik van die energie. En die samenhang ontbreekt nu door gebrekkige isolatie in een groot deel van de Beekse gebouwen, een redelijk analoge airconditioning in het gemeentehuis en het ontbreken van enige vorm van energieopslag in het plan. Tenslotte roept hij op om gebruikmakend van collectiviteitsregelingen burgers actief te betrekken bij initiatieven gericht op energie opwekking. Het investeringsvoorstel werd vervolgens door de raad goedgekeurd.

 

Met een discussie over een Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek werd de vergadering voortgezet. Voor PB zaten hier een tweetal te benadrukken aspecten aan. Op zichzelf genomen is het voorstel dat nu ter tafel ligt prima. Vervelend is alleen dat we gaandeweg Schinnen zijn kwijtgeraakt en dat de kans bestaat dat Stein uiteindelijk ook afhaakt. En dat terwijl uit oogpunt van het cliëntbelang een oplossing op een Zuid-Limburgse schaal het meest effectief is. Voor PB reden om steun te vragen voor een pas op de plaats totdat een goed business plan ontwikkeld is. De meerderheid van de raad gaf die gedachte geen steun. Een tweede aspect dat vanuit PB naar voren gebracht werd betrof het aspect bedrijfsmatig werken van de nieuwe organisatie. dat dit noodzakelijk is, is eerder goed geformuleerd vanuit de regionale werkgroep die op dit onderwerp actief is. De wethouder nam die gedachte over. Vervolgens werd met algemene stemmen het raadsvoorstel over dit onderwerp gesteund.

Na de reguliere agendapunten stond een motie over een niet geagendeerd onderwerp op de agenda, “Tihange”, ingediend door Maurice Weusten. De strekking van de motie was om het college op te roepen zich uit te spreken voor sluiting van de kerncentrale in Tihange en faciliterend op te treden ten behoeve van de mensenketting tegen Tihange die er op 25 juni 2017 tussen Aken en Luik via Maastricht komt te staan. Vertaald naar goed Nederlands: maak reclame voor de mensenketting op de gemeentelijke website, zeg dat je Tihange liever vandaag dan morgen dicht wil hebben en als er genoeg mensen zich melden, sponsor dan een bus of breng mensen tot elkaar zodat ze samen kunnen rijden.

Helaas, deze motie kon alleen op de steun van Progressief Beek rekenen. Ondanks dat de overige fracties het een sympathiek idee vonden, vond men dat met deze motie het college voor een onmogelijke taak gesteld werd, er geen steun voor een motie gegeven kon worden voor iets waar men geen invloed op heeft en ook dat er in Nederland nog 2 kerncentrales met verlengde gebruiksduur en kernafval zijn waar in deze motie niks over gezegd werd. Jammer, met deze motie had naar onze burgers een signaal afgegeven kunnen worden dat we als gemeenteraad bezig zijn met hun veiligheid, ongeacht of het nu gaat om een zebrapad of een kerncentrale in een buurland. In een groot aantal Zuid-Limburgse gemeentes is een motie van soortgelijke strekking unaniem aangenomen. Die kans hebben we laten liggen.

Bent u geinteresseerd in het burgercomite tegen Tihange? Aanmelden kan via mensenketting.nl, of kom naar de infoavond
Op woensdag 31 mei om 20.00 uur is er een vergadering van het Burgercomité Beek-Stein in het Maaslandcentrum aan de Burgemeester Maenenstraat 45 in Elsloo.
Wij nodigen u hierbij van harte uit om deze vergadering bij te wonen. Om een beeld te krijgen van het aantal deelnemers aan de vergadering vragen wij u om u vooraf even per email aan te melden via mensenkettingbeekstein@gmail.com.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.