In derde termijn: Raad November

Tijdens deze vergadering een beperkte agenda. Eerst werd door Dany Pirson stil gestaan bij de beantwoording door het college van de vragen met betrekking tot de Buitenring en de aansluiting op de A76 en de gevolgen waarvan voor het verkeer in Spaubeek en Schinnen. In de antwoorden verwees de wethouder Hodzelmans naar de tellingen waaruit blijkt dat e.e.a. nogal mee zal vallen. De effecten van de vervoerder Omnibuzz zijn daarin naar alle waarschijnlijkheid niet bij betrokken. Ook aan het standpunt van de gemeente dat het verkeer gefaciliteerd dient te worden blijft hij vasthouden. Als de belasting te groot wordt (en daar zijn de bewoners vanwege recente ervaringen van overtuigd) dan leidt dit tot een groot aantal probleem. Met name bij de Oude Kerk en Op ’t Veldje. Echte veranderingen moeten komen van een nieuwe raadsuitspraak zo kreeg Dany te horen.

Het agendapunt van de avond werd gevormd door het onderwerp Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (PWM). Het bedrijfsplan dat is opgesteld is door de gemeente Stein als onvoldoende bestempeld. Zij doen vooralsnog niet mee. Schinnen heeft zich eerder al teruggetrokken. En zo blijven Sittard-Geleen (als beoogde centrumgemeente) en Beek alleen over. Probleem bij dit alles is eigenlijk dat niemand van de afzonderlijke gemeenten zich uitspreekt over het proces dat onder gezamenlijke verantwoordelijkheid in de afgelopen jaren is uitgevoerd. En dat verdient zeker geen schoonheidsprijs. Geconstateerd wordt door Charles Willems dat de oorspronkelijke uitgangspunten of verlaten zijn (gemeenten trekken zich terug) of in een zeer vertraagd tempo worden uitgevoerd. (Geen bedrijfsmatig werken in een organisatie op afstand van de overheid door Vixia en de sociale dienst, geen snelle integratie maar een traject van 3 jaar).

Vervolgens blijkt dat onze wethouder daar eenvoudig van wegloopt. Hij en in zijn kielzog de meerderheid van de raad heeft daar geen boodschap aan. Immers de tot stand gekomen oplossing is voor Beek acceptabel en verdere uitspraken hoeven dan niet. Progressief Beek bracht ook de positie van de medewerkers van Vixia in. Zij worden door de trage integratie behoorlijk benadeeld in hun rechtspositie. En hoewel de bestuurder van Vixia aangeeft daar zelfstandig geen oplossing voor te hebben en derhalve een beroep doet op de politiek, geeft de wethouder geen krimp. “ik ga daar nu niet over en als ik een handreiking moet doen dan hoor ik het wel”. Voor Progressief Beek aanleiding om in tweede termijn een tweetal moties in te dienen. Dat op zichzelf leidde al tot een interruptiedebatje met BBB-NDB. “We hadden toch via een gentleman’s agreement afgesproken dat we dat niet zouden doen?” Was de naïeve inbreng van hun fractievoorzitter. En hij vervolgde dat nu, staande de vergadering een motie beoordelen dat zit er bij hen niet in. Voor PB een onacceptabele uitspraak, dat onmiddellijk duidelijk gemaakt. Maar het gaf een aardig voorschotje op wat er zou volgen.

Een zg “motie van treurnis” over de intergemeentelijke samenwerking werd ontraden door de wethouder en vervolgens verworpen. Een motie om de ongelijkheid van het personeel van Vixia te corrigeren via het faciliteren van een sociaal plan werd ook ontraden en verworpen. Deze laatste motie kreeg nog de steun van SBB.

Onze fractie kon met deze gang van zaken niet instemmen en moest noodgedwongen haar steun aan het participatiebedrijf onthouden. De noodzaak van een betere regeling om de cliënten van de arbeidsvoorziening te bedienen staat nog recht overeind. en zo komt er naar ons idee nog lange geen eind aan een moeizaam proces. Onze mensen verdienen beter!

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.