In derde termijn: Raadsvergadering Nummer 400

Tijdens deze 400e raadsvergadering van de nieuwe Gemeente Beek (1982) mochten wij als eerste ons nieuwe raadslid Maurice Weusten ontvangen. Hij neemt de plaats in van Herman van Rens. Er waren slechts twee echte agendapunten, maar het bleek uiteindelijk toch een hele lange zit te zijn alvorens we met ons nieuwe raadslid het glas konden heffen.

Allereerst werd er gesproken over de Groeve Spaubeek. Daar blijkt de provincie toch aardige steken te hebben laten vallen in het begeleiden van een verantwoorde regeling van vergunningen. De problemen die de Spaubeekse gemeenschap nu ervaart hadden moeten worden voorkomen. Unaniem deed de Raad een beroep op het college om de Provincie Limburg zover te krijgen dat nu verantwoorde maatregelen getroffen worden.

Het tweede onderwerp van de avond was de behandeling van het eerste Beekse Burgerinitiatief. Dat is gericht op de vergroting van de betrokkenheid van burgers bij de ontwikkeling van het nieuwe bibliotheek beleid. De initiatiefneemster Hélène Sogeler-Lambie (met steun van Daisy Schoutelen) hield meerdere malen een gloedvol betoog waarin zij pleitte voor het meer betrekken van burgers bij de beleidsontwikkeling. De tot nu toe gevolgde procedure is op zijn minst zeer complex te noemen en als initiatiefnemer moet je dan van zeer goede huize komen. Met verve verdedigde Hélène haar standpunten. Namens Progressief Beek mocht ik aangeven zeer verguld te zijn met dit initiatief, het organiseren van draagvlak voor het nieuwe beleid krijgt zo een maximale impuls. Uit andere fracties klonken evenzeer positieve reacties.

Echter, door een moeizame regeling van werkzaamheden bleek het niet eenvoudig te zijn om dit alles in een eenduidige besluitvorming te gieten. Dat kostte (spreek)tijd, het voorliggende voorstel voor besluit dekte niet de lading die meerdere fracties dachten na te streven. Gelukkig won uiteindelijk de inhoud (bibliotheekbeleid met draagvlak) het van de vorm (de regeltjes van het raadspel). Met vereende krachten werd een unaniem gedeelde motie aangenomen. Daarin werd gesteld dat de in de werkgroep bibliotheekbeleid deelnemende burgers in staat worden gesteld om “activiteiten te ontwikkelen gericht op een behoeftebepaling bij burgers en toetsing van het draagvlak gedurende het proces”. En dat was precies de intentie van het Burgerinitiatief. Kortom een welverdiende pluim voor de indieners, hun vasthoudendheid kreeg de juiste beloning.

En zo kwam aan deze bijzondere raadsvergadering toch een goed eind.

 

Charles Willems

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.