Nieuwe begroting gepresenteerd: Werk aan de winkel maar ook ruimte voor nieuw beleid

De meerjarenbegroting 2015-2018 is gepresenteerd door wethouder Maurice Wierikx, een begroting die in het teken staat van omgaan met grote veranderingen rondom de decentralisaties zonder de burger of nieuw beleid uit het oog te verliezen.

De decentralisaties zijn naast een grote maatschappelijke verandering ook een transitie met financiële gevolgen. Alleen al de omvang van de begroting stijgt aanzienlijk door de kosten van jeugdzorg, arbeidsparticipatie en ouderenzorg die nu voor rekening van de gemeente komen.

Toekomstige ontwikkelingen zoals afschrijvingen op het wegennet en een verwachte stijging van de uitkeringsuitgaven vragen om aandacht om de begroting sluitend te houden in de toekomst. Ook het beleid van de coalitie hoort uitgevoerd te worden, waardoor er bestedingsruimte vrij gemaakt dient te worden op de begroting.

Gelukkig wordt de Beekse burger zo veel mogelijk ontzien. Gemeentelijke lasten en OZB stijgen miniem en alleen in gelijke tred met de inflatie. Daardoor blijven de Beekse lasten op provinciaal gemiddelde en de laagste van de Westelijke Mijnstreek.

De meerjarenbegroting wordt verder behandeld in de raadsvergadering op 16 oktober aanstaande.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.