Motie Meerjarenbegroting 2015-2018

Progressief Beek diende eergisteren samen met BBB-NDB en Senioren Belang Beek een motie in met een aantal duidelijke oproepen aan het college van burgemeester en wethouders. De onderstaande motie werd met 12 tegen 5 stemmen aangenomen.

Motie

De Raad van de gemeente Beek, in vergadering bijeen op 16 oktober 2014

  • heeft kennis genomen van de voorgestelde Meerjarenbegroting 2015-2018 en het daarin vervatte maatregelenpakket;
  • heeft bovendien ervan kennis genomen, dat de wens om de zorg op peil te houden voor die burgers die op enigerlei wijze een handicap of achterstand hebben, en de wens om in Beek een brede educatie op het gebied van cultuur en natuur te behouden, binnen de gemeenteraad breed worden gedeeld;
  • is er van overtuigd dat ook het college deze wensen deelt;
  • constateert dat het college zijn doelen over de hele breedte van het gemeentelijk beleid probeert te bereiken via het bestuursprincipe, dat wordt gekarakteriseerd door de begrippen ‘kanteling’, ‘burgerparticipatie’ en ‘ontschotting’;
  • is van mening dat door kanteling, burgerparticipatie en ontschotting de kwaliteit van uitvoering van het beleid behouden kan blijven, wanneer de hele begroting in samenhang wordt bekeken, ook al gaat het soms ten koste van het budget voor bestaande personen, organisaties en instellingen;
  • is er bovendien van overtuigd dat het op een sociale en door de raad gewenste manier uitvoeren van de drie Decentralisaties, een moeilijke opgave is, die terecht in het beleid van het college een centrale plaats inneemt;
  • heeft er verder kennis van genomen dat op basis van de meerjarenbegroting 2015-2018 een negatieve beeldvorming dreigt te ontstaan onder burgers en maatschappelijke organisaties.

roept het college op:

  • om door te gaan op de ingeslagen weg, inhoudend dat kanteling, burgerparticipatie en ontschotting leidende bestuursprincipes blijven, waarbij soms het verlies van individuele producten in de begroting geaccepteerd wordt ten behoeve van het in stand houden van het beleid als geheel;
  • om bij de uitvoering van het beleid in nauw overleg te treden met organisaties en instellingen, om hen betrokken te houden bij de realisatie van het geformuleerde beleid;
  • om in de voorlichting aan de burgers de nadruk te leggen op uitleg waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en moeten worden gemaakt;

en gaat over tot de orde van de dag.

Charles Willems, lid van de raad (Progressief Beek)
Hub Schoenmakers, lid van de raad (BBB-NDB)
Roel Hoogeboom, lid van de raad (Senioren Belang Beek)

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.