In derde termijn: Gemeenschapshuizen, Rapport Jeugdzorg en Wooncongres

Wooncongres Beek

Als eerste agendapunt werd er gesproken over het krediet voor het wooncongres. De aanleiding voor dit congres was al besproken en goedgekeurd in het debat over de Woonvisie eerder dit jaar. Nu werd en gevraagd om krediet voor de organisatie van dit congres.

In de commissievergadering had Progressief Beek al aandacht gevraagd voor het feit dat er zonder veel toelichting €20.000 euro. Ook met de toelichting dat dit Rijksgelden voor bevolkingskrimp betrof bleef de stelling overeind dat dit volgens PB wel erg ruim bemeten was. Andere fracties sloten zich hierbij aan: hoe zorgen we dat het congres een succes wordt?

Gelukkigerwijs bleek een tussentijds gesprek met het organiserend bureau enige uitkomst geboden te hebben en lag er een goed plan om zoveel mogelijk betrokkenen te bereiken en uit te nodigen. Dat, en de toezegging om kredietvoteringen serieuzer voor te bereiden deed onze fractie instemmen met dit voorstel.

 

Verbetering jeugdzorg beter door uitvoering aanbevelingen Rekenkamer

Het tweede raadsstuk dat behandeld werd handelde over de evaluatie van de jeugdzorg naar aanleiding van een rapport van de rekenkamer. Tijdens de commissievergadering gaf Charles Willems reeds aan dat het een kritisch en waardevol rapport was. Meer partijen gaven aan dat het college wel heel lichtvoetig omging met de aanbevelingen. Reden voor PB om deze reactie op het rapport nadrukkelijk aan de orde te stellen tijdens de behandeling in de raad.

Wij vonden dat de verbetering van de jeugdzorg een betere, krachtiger reactie verdiende. Zeker gezien het feit dat de gemeente al vanaf 2015 bezig is met het vormgeven van haar werkwijze. De concrete aanbevelingen verdienen een gerichte aanpak, dat is wat nu nodig is. PB is het vertrouwen kwijtgeraakt dat dit ooit nog goed kan komen en dat hebben we in een motie vastgelegd, Zoiets staat garant voor heftige reacties. Bij de wethouder resulteerde dit in een exposé waarin hij beschreef wat er vanuit de afdeling Samenleving reeds gedaan is als gevolg op de aanbevelingen van de rekenkamer. We hadden niet anders verwacht. Maar het is te betreuren dat de verantwoordelijk wethouder pas na stevige aandrang van onze kant bereid was deze informatie met de Raad te delen. Het debat werd afgesloten met de raad brede aanname van een amendement.

Tijdens een themacommissie vergadering zal uitgebreid stilgestaan worden bij de nadere uitwerking van die aanbevelingen. ”Eind goed, al goed” is niet de goede conclusie van dit debat. Het is een noodzakelijke tussenstap is een traag verlopend proces van verbetering van de uitvoering van het jeugdbeleid door de gemeente Beek. Voor ons toch aanleiding om de motie in te trekken. We houden u op de hoogte.

 

Integrale benadering initiatieven verenigingshuizen

Een laatste onderwerp is gericht op het accommodatiebeleid. Er spelen meerdere actuele ontwikkelingen in de verschillende kernen. Zij doen een verschillend, deels fors beroep op financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Maar in de beleidsnota is geen financieel kader afgesproken. Dan dreigt dat bij financiële krapte het principe van ”wie het eerst komt het eerst maalt” gehanteerd gaat worden. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Via een motie heeft PB dan ook laten vast leggen welke criteria bij de beoordeling worden gehanteerd. In het kort komt dit neer op

a) iedere kern verdient een toekomstvast voorzieningen niveau,

b) men kan een beroep doen op een financiële bijdrage van de gemeente voor een adequate, duurzame gemeenschapsvoorziening en

c) de toepassing van de principes van burger!kracht zijn richtinggevend bij de besluitvorming.

Na enige discussie tussen raad en college werd de motie met algemene stemmen aanvaard.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.