In derde termijn: Grondaankoop BMV Spaubeek

De raadsvergadering van 24 mei jl. bevatte maar één raadsstuk dat inhoudelijk werd behandeld, de grondverwerving van het voormalige Vixia terrein voor de Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek. Normaliter een hamerstuk aangezien de BMV al goedgekeurd was en dit voorstel handelt over de aankoop van de grond waar de BMV op gebouwd zou gaan worden. Echter de uitgevoerde bodemonderzoeken in 2012 en 2013 gaven aan dat er sprake was van ernstige bodemverontreiniging. Hier opvolgend is er door de gemeente in 2018 opdracht gegeven tot aanvullend bodemonderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in de commissie Grondgebiedzaken door de deskundige toegelicht.

Tijdens deze commissievergadering is aangegeven dat – in tegenstelling tot het eerdere onderzoek – er nu sprake is van grondwatervervuiling. In afwijking tot de voorgestelde bebouwing wordt nu voorgesteld het gebouw te realiseren zonder kruipruimte en met gebruik van dampwerende folie om zo de risico’s te verlagen. Aanvullend is hierop advies gevraagd bij de GGD Zuid Limburg om de gezondheidsrisico’s in te schatten. De uitkomst van dit aanvullend onderzoek was bij aanvang van de raadsvergadering niet bekend bij de raadsleden.

Kredietvotering op een stuk grond dat vervuild is, is niet niks. De locatie voor de BMV is ideaal en het plan ziet er fantastisch uit, maar bouwen op vervuild grondwater? Het blijft een duivels dilemma. In eerste termijn heeft PB kritische en technische vragen gesteld gebaseerd op de bodemonderzoeken uit 2012 en 2013 alsmede de mondelinge toelichting op het onderzoek van 2018.

Wethouder Hodzelmans geeft in zijn antwoorden aan dat de technische toelichting in de commissie GGZ heeft plaatsgevonden en hij deze vanavond niet kan beantwoorden. Vervolgens verwijst hij meermaals naar het rapport van de GGD waarvan de inhoud bij de raadsleden niet bekend is. Na een interruptie blijkt dat het college kennis heeft genomen van het rapport van GGD Zuid Limburg, maar dat het advies niet is doorgestuurd naar de raadsleden. Een uitermate trieste constatering, deze onvolledige informering van de raad.

PB heeft meerdere keren aangegeven niet gelukkig te zijn met de huidige volgorde van besluitvorming waarbij er eerst een raadsbesluit moet plaatsvinden en daarna pas de bijbehorende rapporten openbaar worden. Ten tijde van de raadsvergadering is het rapport van de GGD gepubliceerd. De risico analyse uitgevoerd door de GGD laat zien dat een bebouwing zonder kruipruimte en met gebruik van dampwerende folie voldoende waarborgen om blootstelling aan schadelijke stoffen tot een minimum te beperken. Voor Progressief Beek reden om toch akkoord te gaan. Aldus is de krediet votering unaniem door de raad goedgekeurd.

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.