Jammer!

Bij de herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft de fractie van Progressief Beek opnieuw een poging gedaan om twee artikelen uit deze Verordening te schrappen. De huidige APV geeft de burgemeester de bevoegdheid om plaatselijk bedelen en optreden als (kleine) straatartiest te verbieden. De meerderheid van de raad heeft ons daarbij niet gesteund. Dat vinden wij jammer.

In Nederland neemt de armoede toe, als gevolg van economische crisis, schuldenproblematiek, echtscheidingen, werkeloosheid, faillissementen en strengere handhaving van de sociale wetten. Het beleid om chronische patiënten uit psychiatrische instellingen te ontslaan en te integreren in de gewone samenleving, heeft (onbedoeld) geleid tot duizenden ‘zorgmijdende’ zwervende psychiatrische patiënten. Strenge vreemdelingenwetten zorgen voor de aanwezigheid van duizenden illegalen, die geen recht hebben om te werken. In Nederland zijn nu 60.000 dak- en thuislozen. Bedelen en het optreden als straatmuzikant is voor velen het enige middel om te voorzien in hun elementaire levensonderhoud, en het vormt een maatschappelijk beter alternatief voor criminaliteit. Bedelaars en straatartiesten horen gewoon bij onze samenleving en houden die een spiegel voor.

De burgemeester heeft de plicht om op te treden wanneer in de gemeente ernstige overlast ontstaat, ook als die overlast het gevolg is van bedelen of het optreden van straatartiesten. Daarvoor beschikt hij over voldoende bevoegdheden op grond van andere artikelen in de APV. Wij realiseren ons dat mensen zich soms ergeren aan bedelaars en straatartiesten. Maar daarmee is er nog geen sprake van ernstige overlast. Wij zijn van mening dat het beperken van het recht om op die manier aan de kost te komen, geen sociale maatregel is, en bovendien onnodig de vrijheid van mensen aantast. Daarom heeft Progressief Beek geprobeerd om artikelen die specifiek gericht waren tegen bedelaars en straatperformances uit de APV te schrappen. De meerderheid van de raad had wel waardering voor het sociale pleidooi, maar steunde de afschaffing van de bedoelde artikelen niet. Dat is een gemiste kans.

Herman van Rens, raadslid Progressief Beek

Met het verder bezoeken van de website, geeft u toestemming tot het gebruik van cookies t.b.v. het funcioneren van de website.